Īstenojamās izglītības programmas Vecbebros - Ogres tehnikums

Īstenojamās izglītības programmas Vecbebros

Tālākizglītības programma BIŠKOPĪBA

Izglītības programma

Biškopība

Iegūstamā kvalifikācija

Biškopis

Akreditācija

Akreditācijas lapa Nr.AP 5265, derīga līdz 2021.gada 10.jūnijam

Iepriekšējā izglītība

Vidējā izglītība

Programmas īstenošanas forma

Tālmācība

Mācību ilgums

Mācību ilgums   960 stundas

Mācību maksa

mācību maksa 550 EUR (pieci simti piecdesmit euro)

Mācību saturs – profesionālie mācību priekšmeti

Bišu saimes bioloģija

Biškopības inventārs

Darba un vides aizsardzība

Dravošana

Bišu slimības un kaitēkļi

Biškopības produktu ražošana, pārstrāde

Bišu barības bāze

Ciltsdarbs biškopībā

Plānošana, uzskaite dravā

Komercdarbības pamati

Kvalifikācijas prakse

Iegūstamās profesionālās prasmes

1. Veikt bišu saimju apkopšanu atbilstoši labas prakses nosacījumiem.

2. Veikt bišu saimju agro apskati, novērtēt bišu ziemošanu un vajadzības gadījumā sniegt palīdzību.

3. Novērtēt bišu saimes spēku, barības daudzumu, bišu mātes esamību, ligzdas vispārējo stāvokli.

4. Veikt pavasara galveno revīziju.

5. Sagatavot bišu saimes pavasara attīstības posmam.

6. Papildināt bišu barības rezerves.

7. Labot vai brāķēt vājās un bezmātes saimes.

8. Noņemt paraugus bišu slimību diagnostikai.

9. Atpazīt bišu slimību klīniskās pazīmes.

10. Veikt profilaktiskos pasākumus bišu slimību ierobežošanai.

11. Veikt slimas bišu saimes ārstēšanu.

12. Iestiepļot, iešūnot apkāres, veikt biškopības inventāra remontu un stropu krāsošanu.

13. Paplašināt bišu ligzdu, uzlikt medus telpu, otro stāvu.

14. Sagatavot bišu saimes pārvešanai, pārvest, izvietot novietnē un apkopt pēc pārvešanas.

15. Novērst spietošanas noskaņu, saņemt un izmantot spietu, sakārtot izspietojušās saimes ligzdu.

16. Pavairot bišu saimes.

17. Audzēt bišu mātes atbilstoši ciltsdarba nosacījumiem.

18. Kopt bišu saimes ienesuma laikā.

19. Atņemt, sagatavot medu un citus biškopības produktus realizācijai.

20. Realizēt biškopības produkciju atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

21. Sagatavot bišu saimes ziemošanai, veikt rudens revīziju.

22. Novērtēt un papildināt bišu barības krājumus ziemošanai.

23. Veikt bišu saimju uzraudzību ziemā.

24. Izvēlēties produktīvu un normatīvajiem aktiem atbilstošu vietu dravas novietnei.

25. Veikt pasākumus bišu barības bāzes uzlabošanai.

26. Sagatavot un izmantot bišu saimes kultūraugu apputeksnēšanai.

27. Sagatavot bišu saimes medus ražošanai, ražot medu.

28. Vākt ziedputekšņus, veikt pirmapstrādi, uzglabāšanu.

29. Iegūt un uzglabāt bišu maizi.

30. Ražot vasku, šķirot vaska izejvielas, pārstrādāt vaskā.

31. Iegūt propolisu, veikt pirmapstrādi, uzglabāšanu.

32. Iekārtot un pildīt dravas uzskaites dokumentāciju.

33. Noformēt preču uzskaites pavaddokumentus.

34. Ievērot higiēnas prasības un paškontorli biškopības produktu apritē.

35. Ievērot darba aizsardzības un ugunsdrošības prasības dravā