Pumpurs sniedzis 324 atbalsta pasākumus mācību gada laikā - Ogres tehnikums

Pumpurs sniedzis 324 atbalsta pasākumus mācību gada laikā

 

 Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai", sabiedrībā vairāk pazīstams ar nosaukumu PuMPuRS, Ogres tehnikumā tiek īstenots kopš 2017.gada, noslēdzot līgumu ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu, kurš ir projekta galvenais koordinators.

PuMPuRS galvenais uzdevums ir sniegt individuālu atbalstu tiem skolēniem, kuriem tiek identificēts kāds no priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riskiem un mazināt to bērnu un jauniešu skaitu, kuri priekšlaicīgi pārtrauc mācības, neiegūstot izglītību.

Šajā mācību gadā Ogres tehnikumā kopumā tika īstenots 142 Individuālā atbalsta plāni, kas kopumā aptver 324 atbalsta aktivitātes. Vienādās daļās - 45% sniegts atbalsts Ekonomisko risku mazināšanai (kompensējot sabiedriskā transporta biļetes, dienesta viesnīcas izdevumus, nodrošinot pilnvērtīgu uzturu) un 45% Mācību darba risku mazināšanai (individuālās konsultācijas mācību priekšmetos), savukārt 10 % sastāda atbalsta pasākumi ar ģimeni saistītie riski un sociālās vides un veselības riski.

2018./2019 mācību gadam kopējais piešķirtais finansējums 31 794 EURO.

Sagatavoja:

Armanda Auziņa

Direktores vietniece kultūrizglītības un audzināšanas jomā

2019.gada 19.jūnijs