Janvāra mēneša Zemgales kulināra mantojuma centra piedāvājums tehnikuma kafejnīcā

A3 Zemgale janvaris 1-page-001

Ogres tehnikuma virzība plānota uz attīstību

10.janvārī Ogres tehnikuma (OT) Konferenču zālē notika OT konventa un OT padomes apvienotā sēde, lai pieņemtu būtiskus lēmumus, kas nosaka mācību iestādes nākotni.

"Mums pirmo reizi konventa un padomes sēde notiek kopā, jo jāizskata visiem vienlīdz svarīgi tehnikuma attīstības jautājumi," norāda OT direktore Ilze Brante.

Lai arī abām institūcijām ir atšķirīgi uzdevumi – konvents ir koleģiāla padomdevēja institūcija, kurā ietilpst Izglītības un zinātnes ministrijas, nozaru asociāciju un pašvaldību pārstāvji, kuri sniedz priekšlikumus profesionālās izglītības programmu pilnveidei atbilstoši darba tirgus prasībām, bet padomes darbība ar pedagogu un audzēkņu un vecāku piedalīšanos vērsta uz tehnikuma iekšējās darbības nodrošināšanu, tās abas vieno kopīgi mērķi. Plānots, ka arī turpmāk šo abu institūciju sēdes turpmāk tiks rīkotas kopā.

Sēdi atklāja OT konventa priekšsēdētājs, Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācijas biedrs, AS "HansaMatrix" viceprezidents Alvis Vagulis.

Iepriekšējā konventa sēde notika 2017.gada 17.maijā, tāpēc OT direktore I.Brante, kura arī ir konventa locekle, sniedza ieskatu par aizvadītā laika posma būtiskākajiem notikumiem.

Ogres tehnikums, kurā šobrīd mācās 948 audzēkņi un četrās nodaļās tiek īstenota 21 akreditēta izglītības programma, kopš pagājušā gada 1.septembra ieguvis jaunu izglītības programmu īstenošanas vietu Vecbebros. Bijušās Vecbebru Profesionālās un vispārizglītojošās internātvidusskolas telpās tiek īstenota Biškopības izglītības programma pieaugušajiem, notiek sporta, kultūras un citas aktivitātes.

"Mēs esam lepni, ka, atbilstoši šodienas aktualitātēm, esam izveidojuši trīs centrus – Pieaugušo izglītības centru un Karjeras izglītības centru, bet par Ogres tehnikuma iesaistīšanos nacionāla un starptautiska mēroga projektos atbildīga ir Projektu nodaļa," atklāj I.Brante. "Iepriekšējā konventa paplašinātājā sēdē, kurā tika pieaicināti ministriju un citu profesionālās izglītības kompetences centru pārstāvji, notika diskusijas par pieaugušo izglītības centra izveidi, bet jau no 20.janvāra tiek uzsākta pieaugušo izglītības īstenošana ar ESF atbalstu."

OT Pieaugušo izglītības projektam pieteica 42 izglītības programmas, kurās izteikuši vēlmi mācīties 135 dalībnieki. Tā ir jauna aktivitāte, kas sāksies janvāra otrajā pusē.

OT ar konventa atbalstu ir izstrādājis un Izglītības un zinātnes ministrijā saskaņojis, iesniedzis, uzvarējis konkursā un 2017.gada 28.septembrī saņēmis "Profesionālās izglītības un mācību mobilitātes hartu 2017.-2020."

"Tas nozīmē, ka mēs ar atvieglotām iespējām varam nosūtīt gan mūsu audzēkņus, gan pedagogus, gan mūsu sadarbības partnerus – uzņēmējus pieredzes apmaiņā uz Eiropas valstīm darba vidē balstītās mācībās, kā arī citās izglītojošās programmās," skaidro I.Brante.

Ogres tehnikums 2017.gada maijā kļuva par laureātu Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameras izsludinātajā konkursā par profesionālās izglītības iestāžu iesaisti audzēkņu darba vidē balstītās mācībās nominācijā "Uzņēmīgākā izglītības iestāde". 2016./20117.mācību gadā OT darba vidē balstītās mācībās bija iesaistījis 281 audzēkni sadarbībā ar 110 uzņēmumiem.

OT direktore uzsvēra konventa ieguldījumu Ogres tehnikuma internacionalizācijas stratēģijas saskaņošanā. Viens no lielākajiem izaicinājumiem šīs programmas ietvaros ir starptautiskā bakalaurāta programmas īstenošana, kas saņēmusi konventa atbalstu.

Projektu nodaļas vadītāja Sigita Jasinska informēja konventa un padomes locekļus par Ogres tehnikuma iniciatīvām internacionalizācijas īstenošanā.

Turpinot veidot Ogres tehnikumu kā vienotu mācību kompleksu, šobrīd tiek īstenoti divi projekti – dienesta viesnīcas "Aizupēs" pārbūve un jaunas multifunkcionālās halles būvniecība. Būvnieki un arhitekti informēja konventa un padomes locekļus par darbu gaitu.

"Sadarbībā ar nozaru asociācijām meklējam jaunus risinājumus, lai attīstītu tehnikumu. Pats galvenais - Ogres tehnikumam ir jāpielāgojas globāliem izaicinājumiem, jo šobrīd visapkārt ir tik daudz ierosmju," uzsver I.Brante.

Ogres tehnikums uzņem semināra "Pārmaiņu vadība" dalībniekus

11.janvārī Ikšķiles novada pašvaldība starpnovadu izglītības iestāžu direktoriem un vadītājiem organizēja ikgadējo semināru "Pārmaiņu vadība", kurā piedalījās izglītības iestāžu pārstāvji no Pierīgas novadu pašvaldības izglītības iestādēm.

Rīta pusē semināra dalībnieki Tīnūžu Tautas namā tikās ar SIA "Karšu izdevniecība "Jāņa sēta"" galveno redaktoru Jāni Turlaju, kurš prezentēja pētījumu par skolu tīkla optimizāciju Pierīgas kontekstā, bet Izglītības kvalitātes valsts dienesta Uzraudzības departamenta direktora vietnieks, Kontroles nodaļas vadītājs Maksims Platonovs informēja par aktualitātēm izglītības iestāžu vadītājiem.

Semināra dalībniekus uzrunāja Ikšķiles novada domes priekšsēdētājs Indulis Trapiņš, kurš uzsvēra, ka visām Pierīgas pašvaldībām ir svarīgi zināt, kā šajā pārmaiņu laikā strādāt tālāk, nodrošinot kvalitatīvu izglītību visiem novadā deklarētajiem bērniem.

Semināra dalībnieki apmeklēja arī vairākas Ikšķiles novada izglītības iestādes – Tīnūžu pamatskolu, PII "Urdaviņa" filiāli "Muižiņa" un PIKC "Ogres tehnikums". ""Muižiņa" ir aprobācijas projektā, bet Tīnūžu pamatskolai šajā gadā plānota reorganizācija. Tas viss ietver sevī "pārmaiņu vadību". Savukārt Ogres tehnikumā vispārējās izglītības iestāžu vadītāji un direktori varēja iepazīt pozitīvo piemēru, kā tiek īstenotas darba vidē balstītas mācības. Ogres tehnikumā var smelties pieredzi, kā vadīt šos procesus. Visus izglītības sistēmā strādājošos tuvākajā laikā sagaida pārmaiņas, kas saistītas gan ar jauno mācību saturu, gan kompetenču pieeju izglītībā, gan ar sešgadnieku apmācību. Šīs pārmaiņas nes lielus izaicinājumus izglītības iestāžu vadītājiem. Ar semināra palīdzību viņi varēja daudz un dažādos aspektos mācīties, kā šo pārmaiņu vadību organizēt," sacīja Ikšķiles novada pašvaldības Izglītības, sporta un jaunatnes lietu pārvaldes vadītāja Agnese Jankuna.

Par iespēju semināra ietvaros apmeklēt Ogres tehnikumu priecājās arī Ikšķiles novada PII "Čiekuriņš" vadītāja Laimīte Seņkāne-Soste: "Jebkuras pakāpes izglītības iestādes vadītājam jābūt informētam par izglītības procesiem, kas notiek valstī un pašvaldībā. Izglītības ieguvei raksturīga pēctecība, tāpēc jāredz, kādas ir tās aktuālās lietas, kas jāņem vērā, izglītojot pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņus, kuri pēc dažiem gadiem nokļūs pamatskolā, tad vidusskolā, tehnikumā, augstskolā un visbeidzot darba tirgū."

Ogres tehnikumā izglītības iestāžu direktori un vadītāji piedalījās radošajā darbnīcā "Profesionālās izglītības atbilstība darba devēju prasībām – audzēkņu darba vidē balstītas mācības sadarbībā ar nozares asociācijām un darba devējiem."

Viens no Ogres tehnikuma atpazīstamības simboliem ir tā uzkrātā veiksmīgā pieredze darba vidē balstītu mācību organizēšanā jau no 2013.gada. Par ieguvumiem, ko dod darba vidē balstītas mācības gan vietējos, gan ārvalstu uzņēmumos, pieredzē dalījās audzēkņi un pedagogi, kā arī SIA "Malevss" īpašnieks Māris Legzdiņš.

Seminārā piedalījās arī biedrības "Siera klubs" valdes priekšsēdētāja Vanda Davidanova, kuras vadītā biedrība sadarbojas ar Ogres tehnikumu, organizējot profesionālās meistarības seminārus un konkursus. Semināra dalībniekiem bija iespēja degustēt SIA "SierŠtelle" gatavotos sierus, kā arī baudīt OT Viesnīcu un restorānu pakalpojumu nodaļas audzēkņu gatavotos ēdienus.

Semināra noslēgumā izglītības iestāžu direktori un vadītāji saņēma Apliecību par apgūtu pedagogu profesionālās pilnveides programmu "Pārmaiņu vadība".

Projekta 8.3.4.0. PuMPuRS I semestra rezultāti

LV ID EU logo ansamblis ESF mazais

Ogres tehnikums 2017.gada 30.augustā ir noslēdzis sadarbības līgumu ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu par Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.4.0./16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" īstenošanu Eiropas Savienības fondu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus" ietvaros.

Mācību gada I semestrī, projekta PuMPuRS ietvaros, 21 tehnikuma audzēknis saņēma atbalstu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku mazināšanai, atbilstoši individuālā plāna atbalsta pasākumiem - papildu konsultācijas mācību priekšmetos, atbalsta personāla palīdzību, kā arī ēdināšanas, naktsmītnes vai transporta izmaksu kompensāciju.

Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt vai iekavēt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu.

 

pumpurs mmaxi-1

Ogres tehnikuma jaunieši iedvesmojas jaunajam gadam pasākumā “Radošais sprādziens 2018”

Uzsākot jauno gadu, biedrība "Es visu varu" aicināja uz tikšanos jauniešus, kuri vēlas PAŠI lemt savā dzīvē, vēlas pilnveidot sevi, grib satikt citus līdzīgi domājošus un jūt, ka VARĒTU DARĪT lielas lietas.

Šim piedāvājumam atsaucās arī aktīvākie Ogres tehnikuma jaunieši un 6. janvārī, kopā ar skolotāju Lindu Pastari piedalījās pasākumā "Radošais sprādziens 2018", kas norisinājās biznesa augstskolā "Turība"

Pasākumu vadīja biedrības "ZINIS" valdes priekšsēdētāja Vita Brakovska rosināja ģenerēt idejas, diena bija bagāta ar daudz un dažādiem pieredzes stāstiem - kā cilvēkiem izdodas no 'nekā' uzsākt Kaut Ko ar savu radošo, vēl rāmīšos neielikto prātu, drosmi, entuziasmu, ideju un neatlaidību!

Bija iespēja satikt citus jauniešus no citām mācību iestādēm un uzņēmumiem, iekustināsiet savus prātus un pilnīgi noteikti – saņemt milzu iedvesmas poti, lai jauno gadu varētu sākt pilni darīt-gribas un pilni enerģijas!

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas Atzinības raksts

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) rīkotajā konkursā pedagogiem par labāko klases audzināšanas stundu tika saņemti vairāk nekā 30 pedagogu darbi. Konkurss tika rīkots kustības "Draudzīga skola" ietvaros, darbu vērtēšanā piedalījās VBTAI, Izglītības un zinātnes ministrijas un Valsts izglītības satura centra pārstāvji.

Darbi tika vērtēti trijās kategorijās: 1. – 4. klašu grupā, 5. – 9. klašu grupā un vidusskolu un profesionālās izglītības iestāžu grupā;

Vidusskolu un profesionālās izglītības skolu grupā kā labākos komisijas izvēlējās Ogres tehnikuma direktores vietnieces kultūrizglītības un audzināšanas jomā Armandas Auziņas, kā arī Druvas vidusskolas un Talsu novada Vakara un neklātienes vidusskolas darbus.

Konkursa gaitā skolotāji tika aicināti sūtīt savu klases audzināšanas stundu aprakstus un dokumentējumus. Konkursa mērķis bija dot iespēju pedagogiem radošā un atraktīvā formā runāt par aktuālajiem jautājumiem skolas un klases vidē (cieņa un savstarpējo attiecību kultūra, vardarbība un mobings, iecietības un empātijas veicināšana utt.) un radīt mācību materiālu, kas būs noderīgs arī citiem kustības „Draudzīga skola" dalībniekiem.

Labākie darbi tiks publicēti Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas mājaslapas sadaļā „Draudzīga skola".

Informācija no www.bti.gov.lv

Semestra skates un izvirzīto darbu prezentācijas Dizaina un mākslas nodaļā

Dizaina un mākslas nodaļā mācību gada pirmais semestris noslēdzās ar audzēkņu darbu skatēm un izvirzīto darbu prezentācijām. Skatēs nodaļas pedagogi, kā ierasts izvērtēja gan audzēkņu veikumu konkrētajā semestrī, gan kopīgo nodaļas virzību.

Savukārt izvirzīto darbu prezentācijas ir īpašs pasākums, kura laikā audzēkņi prezentē savu darbu visai Dizaina un mākslas nodaļai, gan audzēkņiem, gan pedagogiem. Tā ir laba iespēja parādīt savus sasniegumus un paskatīties, ko paveikuši citu grupu audzēkņi.

Video operatoru vecāko kursu audzēkņi un skolotājs Raivis Balodis pastāstīja par dalību "Baltic Analog Lab" meistarklasēs. Iespaidi un darba process tika demonstrēts sagatavotajā video.

Topošie video operatori Eduards Kusins, Sandis Zembergs, Vineta Bodniece, Rainers Brikmanis, Emīls Jurevičs, Māris Freibergs demonstrēja konkursa "Ogres tehnikums savām acīm" video darbus. Šie video sociālajos tīklos šobrīd ir izraisījuši ļoti lielu interesi un guvuši daudzu skatītāju komplimentus.

Savu semestra eksāmena darbu prezentēja reklāmas dizaina 4.kursa audzēkne Agnese Ločmele. Agnese ir izstrādājusi identitāti zāļu sievas, pirtnieces un stāstnieces Līgas Reiteres uzņēmumam. Eksāmenā Agneses darbs tika novērtēts ar 10 ballēm, izcili.

Multimediju dizaina 2.kursa audzēkne Viktorija Geida un reklāmas dizaina 3. kursa audzēkne Kristiāna Vilcāne dalījās pieredzē, ko guvušas gatavojoties un piedaloties Latvijas Kultūras kanona 2017-2018 Vidzemes reģiona skolu konkursā. "Kultūras kanona vēstis Latvijas nākošajā simtgadē" konkursantes meklēja un atrada leģendārā foto meistara Egona Spura subjektīvajā dokumentālismā. Priekšā vēl gatavošanās process un dalība konkursa finālā.

Audzēkņi prezentēja arī savus ikdienas mācību un patstāvīgo darbu uzdevumus. Interjera dizaina audzēknes Amanda Linde, Agnija Krušanova, Kintija Taškāne stāstīja un rādīja kā top interjera projekts, vides dizaina audzēknes Viktorija Loginova un Ramona Pidze izklāstīja svētku objekta tapšanas gaitu no idejas līdz gatavam objektam, topošais video operators Ojārs Mārcis Kaņeps demonstrēja asprātīgu video prezentāciju ar savu redzējumu par mākslinieku Vasiliju Kandinski.

Šāda veida paskatīšanās uz semestra veikumu ir labs atskaites punkts pedagogiem, jauna pieredze dalībniekiem un iespēja iegūt jaunas zināšanas par plašo dizaina lauku visiem klātesošajiem.

3VP grupas audzēkņu dalība meistarklasē “Bezalkoholisko kokteiļu pagatavošana”

2017. gada 18. decembrī projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros Viesnīcu un restorānu pakalpojumu nodaļas 3VP kursa audzēkņi, arī Dāvids Zaicevs (1VP) un Jānis Suvorovs (1EP) viesojās uzņēmuma „Gemoss” jaunajā paraugdemonstrējuma zālē, kur mūs viesmīlīgi sagaidīja šī uzņēmuma darbinieks – bārmenis un vairāku starptautisku kokteiļu konkursu laureāts, Monin zīmola vadītājs Latvijā un Igaunijā Inguss Reizenbergs.

Audzēkņi kopā ar pedagoģēm Lilitu Melderi un Māru Strazdiņu piedalījās šī profesionālā bārmeņa vadītajā meistarklasē „Bezalkoholisko kokteiļu pagatavošana”. Dalība tajā bija kā sava veida ievads, jo II semestrī 3VP kursa audzēkņi sāk apgūt jaunu profesionālo mācību priekšmetu „Bāra darba organizācija”. Savukārt 1 EP grupas audzēknis Jānis Suvorovs pirmo reizi piedalījās republikas „Junior Monin 2017” bezalkoholisko kokteiļu konkursā, kurā kopā ar Rūdi Grundmani (4VP) pārstāvēja Ogres tehnikumu. Šī meistarklase audzēknim bija kā profesionālo prasmju pilnveide, jo Jānis šajā konkursā startēs arī 2018. gadā.

Lai ikreiz pagatavotu jaunu un interesantu kokteili, nepieciešamas kvalitatīvas sastāvdaļas, neierastas garšu kombinācijas, skaistas glāzes, ledus un oriģināls dekors. Kādā secībā pareizi sagatavot un dekorēt kokteili, izmantojot pieejamos profesionālos Monin zīmola sīrupus, biezeņus un sagādātos augļus, dārzeņus un floristikas materiālus – Inguss Reizenbergs parādīja, izstāstīja un nodemonstrēja.

Lūk, daži bārmeņa ieteikumi:

  1. Nereti ledu izmanto ne tikai kokteiļa gatavošanas procesā, reizēm – kā papildus dekoratīvu elementu.
  2. Pamatnoteikums – glāze vai šeikeris jāpilda ar ledu gabaliņiem. Jo vairāk ledu jūs ieliksiet, jo lēnāk tas kusīs.
  3. Šeikeris ir viens no bārmeņa svarīgākajiem piederumiem. Tajā vispirms iepilda ledu un tikai tad dzērienu, pēc tam vairākas sekundes visu rūpīgi sakrata.
  4. Lai kokteilī nenokļūtu nevēlami ledus gabaliņi, lieti noder bāra sietiņš jeb, tā dēvētais, streiners. To izmanto arī garšvielu, augļu, ogu un citu sastāvdaļu palieku atdalīšanai, kas padara kokteili nedzirdu.
  5. Lai pagatavotu ideālu kokteili, ļoti svarīga ir precizitāte. Pat visprasmīgākajam bārmenim nepieciešams nomērīt precīzas proporcijas.
  6. Ieteicamākas ir stikla un metāla mērglāzes, jo pie plastmasas mērglāžu sieniņām mēdz pielipt rūgteno liķieru un uzlējumu daļiņas. Pēc lietošanas mērglāze noteikti jāizskalo.
  7. Jums nav jābūt apmācītam bārmenim, lai gatavotu kokteiļus. Kokteiļu miksēšana un to baudīšana ir izklaide, improvizējiet un dariet to ar prieku!

Inguss Reizenbergs ne tikai rādīja precīzu kokteiļu gatavošanu, bet arī cienāja ar garšīgo kafijas grauzdētavas „Andritto” kafiju, atklājot kafijas Latte gatavošanas un piena putošanas pareizu secību. Izrādās, ka, putojot pienu, tiem audzēkņiem, kam daba devusi muzikālo dzirdi, ir priekšrocība, pēc skaņas var dzirdēt, vai tas tiek putots pareizi.

Mēs tikām iepazīstināti arī ar mācību literatūru, kur var smelties teorētiskas zināšanas.

Meistarklases noslēgumā audzēkņi tika sadalīti pāros un tika dots uzdevums – sagatavot no pieejamā sastāva klāsta pašiem savu kokteili, to dekorēt un prezentēt. Rezultāts bija ļoti labs. Izskatījās skaisti un arī garšas bija lieliskas. Īpašo dāvanu, Monin zīmola priekšautu, par kopīgo darbu tagadnē un nākotnē saņēma 3 VP grupas audzēkņi Linda Streļča un Vjačeslavs Leikučs.

Mums visiem meistarklase ļoti patika. Paldies Ingusam Reizenbergam un Ogres tehnikuma vadībai par sagādāto iespēju. Tas rada prieku un pārliecību par pareizās profesijas izvēli.

 

 

Profesionālo priekšmetu pedagoģe Lilita Meldere

 

 

 

Ogres tehnikumā viesojas LaCrown ar meistardarbnīcu galvas rotu veidošanā

2017. gada 18. decembrī projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" ietvaros Ogres tehnikumā viesojās zīmola LaCrown dibinātāja Lelde Baņģe, lai sniegtu praktiskas iemaņas kroņu meistardarbnīcas dalībniekiem, kuras laikā bija iespēja dzirdēt teorētisku stāstījumu, kā jāveido galvas rotas, gan praktiski pamēģināt tādu izveidot. Interesenti apguva iemaņas darbā ar karsto līmes pistoli, papildināja zināšanas kompozīciju veidošanā, kā arī bija iespēja pārliecināties, vai simetrija ir nepieciešama, veidojot galvas rotas.

Sakumā meistare Lelde Baņģe īsumā sniedza informāciju par sava zīmola dibināšanu, pamatprincipiem rotu veidošanā, darba drošību, materiālu dažādību. Soli pa solim tika dotas instrukcijas, kā izveidot galvas rotu. Katrs varēja izvēlēties pamatni, tikai tad tika uzsākts darbs - galvas rotas veidošana, brīvi izvēloties kādu no piedāvātajiem materiāliem - mākslīgie ziedi, spalvas, pērlītes u.c. Par gaumi, krāsām, izkārtojumu atbildīgs ir katrs pats.

Būtiskākais bija apgūt tehnoloģiju, lai iegūtu jaunas prasmes, kuras var izmantot arī turpmāk, veidojot savus mācību uzņēmumus un attīstot karjeras prasmes.

Ziemassvētkos pateicas aktīvākajiem Ogres tehnikuma audzēkņiem

19.decembrī Ogres novada Kultūras centra Lielajā zālē tikās Ogres tehnikuma (OT) kolektīvs, lai noskatītos koncertu "Ziemassvētki mājās" un pie svētku eglītes teiktu paldies par labiem darbiem piepildītu gadu.

"Ziemassvētku laiks ir pārdomu, piedošanas, pateicības, prieka, gandarījuma, dāvanu un brīnumu laiks. Mēs noslēdzam pirmo mācību pusgadu un gadu, izvērtējam, ko esam sasnieguši, un, ko esam darījuši, lai to sasniegtu. Šobrīd rit Ziemassvētku ieskaņas koncerts uz Ogres novada Kultūras centra skatuves. Mēs organizējam šos pasākumus, lai mācītos, pilnveidotu un attīstītu sevi. Man prieks satikties ar katru no jums, prieks par mūsu talantīgajiem audzēkņiem un par to, ka viņi ieguldījuši tik lielu darbu, lai visus mūs priecētu. Šodien jāpateicas katram pedagogam un audzēknim par sadarbību. Un tiešām ir ļoti liels gandarījums par tiem audzēkņiem, kuri saņem pateicības par aktīvu sabiedrisko darbu, ieguldījumu tehnikuma attīstībā," uzrunājot audzēkņus, pedagogus un darbiniekus, sacīja OT direktore Ilze Brante.

Ziemassvētku koncerts un aktīvāko audzēkņu sumināšana par ieguldījumu tehnikuma pozitīvā tēla veidošanā sabiedrībā ir viena no skaistākajām OT tradīcijām. Arī šoreiz aktīvākie un uzņēmīgākie saņēma Ziemassvētku dāvanu – Ogres tehnikuma Pateicības rakstu.

Jāuzsver, ka ar katru gadu pieaug to audzēkņu skaits, ar kuriem var lepoties Ogres tehnikums, pedagogi un audzēkņu vecāki. Ja pērn pie Ziemassvētku eglītes tika sumināti 105, tad šogad jau 126 audzēkņi, kas ir vairāk nekā desmit procenti no kopējā audzēkņu skaita.

Par aktīvu līdzdalību interešu izglītībā un ārpusstundu pasākumos, veicinot Ogres tehnikuma attīstību ar tehnikuma Pateicību apbalvoti 54 audzēkņi, par aktīvu līdzdalību audzēkņu pašpārvaldē un sabiedrisko darbu – 9 audzēkņi, par aktīvu līdzdalību sporta pasākumu organizēšanā – 7 audzēkņi, par aktīvu līdzdalību valsts mēroga konkursos un ārpusstundu pasākumos – 20 audzēkņu, bet par aktīvu sabiedrisko darbu un Ogres tehnikuma pozitīva tēla veidošanu – 36 audzēkņi.

Ogres tehnikumā vienmēr bijušas daudzveidīgas interešu izglītības iespējas, kur audzēkņi var pilnveidot savus talantus – dziedāt korī, ansamblī, spēlēt dažādus mūzikas instrumentus, dejot un lasīt dzeju. Par audzēkņu talantiem varēja pārliecināties arī šajā koncertā, kura scenārijā liels ieguldījums ir tieši pašu jauniešu idejas.

Ziemassvētku koncertā uzstājās tehnikuma koris un instrumentālais ansamblis, ko vada Reinis Grīnhofs, vokālais ansamblis - vadītāja Liene Grīnhofa, jauniešu tautiskais deju kolektīvs "Solis" - vadītāja Daira Dāle. pārsteidza ar skaistiem, priekšnesumiem arī viesi – Ogres sākumskolas deju kolektīvs "Dzītariņš" un patiesu prieku radīja mazākie dalībnieki, Luīze, Elīza un Rastija.

Paldies sakām katram OT audzēknim, pedagogam, direktorei un Ogres novada Kultūras centram par sadarbību un atbalstu koncerta norisē.


Pateicību saņem: Par aktīvu līdzdalību interešu izglītībā un ārpusstundu pasākumos veicinot Ogres tehnikuma attīstību.

Nr.p.k.

Grupas Nr

Audzēkņa vārds, uzvārds

1.

2KL

Indra Rudzīte

2.

1MG/1ND

Veitners Edgars

3.

1GR

Leitāne Kitija

4.

1GR

Nešte Ilona

5.

1KL

Bokaldere Rēzija

6.

1KL

Rutka Lorita

7.

1ID

Moisejeva Elvīra Monta

8.

2GR

Ozola Lienīte Paula

9.

2KL

Stepanova Paula

10.

3VP

Veikiptere Elīza Elizabete

11.

4EP

Moroza Kristīne

12.

1MT

Akmins Renārs

13.

1GR

Purvinskis Emīls

14.

1ID

Miļicins Rinalds

15.

2MT

Antons Armands

16.

2MT

Strazdiņš Oto Rainers

17.

2MH

Birkenfelds Mārcis

18.

2MO

Lauris Ruško

19.

2GR

Andersone Amanda

20.

2GR

Balode Elizabete

21.

2GR

Lūse Annija

22.

2GR

Strazdiņa Sintija

23.

2EP-1

Dūna Kaspars

24.

2EP-2

Komarovska Maija

25.

2EP-2

Marcinkeviča Esēnija

26.

2VP

Augustāne Megija

27.

3ID

Smalinska Edīte

28.

4AD

Jaunīte Linda

29.

1DT-2

Skutelis Kristiāns

30.

1GR

Derkača Lāsma

31.

1GR

Laura Tomaša

32.

1VO

Velga Kusina

33.

1EP

Žanna Maksimova

34.

1VO

Paula Anna Abramova

35.

1VO

Lara Babina

36.

4MD

Alīna Pobjaržina

37.

1MD-2

Ance Sirsone

38.

2EP-2

Valdis Raitis Ābelīte

39.

2MO

Ardis Gatis Trups-Kalns

40.

2DT

Mārcis Priževoits

41.

2EP-1

Ģirts Ģemzis

42.

3MT

Normunds Jānis Bergmanis

43.

3ND

Sandris Didrihsons

44.

2MT

Kaspars Didrihsons

45.

2VO

Agnese Logina

46.

2VD

Elizabete Ostrovska

47.

4AD

Tinglita Alksne

48.

1GR

Polenca Gabriela

49.

2VO

Mārcis Ojārs Kaņeps

50.

1MO

Jaunzems Nikolass

51.

1DT-1

Mednis Reinis Gunārs

52.

1KL

Pošeko Liāna

53.

1VD

Kļava Kristiāna

54.

4MD

Rūta Irmeja

55.

2VO

Betija Bedikere

Pateicību saņem: Par aktīvu līdzdalību audzēkņu pašpārvaldē un sabiedrisko darbu, veicinot Ogres tehnikuma attīstību.

56.

4VO

Eduards Kusins

57.

3MD

Jūlija Guļbinska

58.

3MD

Šarlote Lote Akinhova

59.

3MD

Egita Ivanova

60.

3MD

Mairis Balodis

61.

2VO

Renāte Dināra Peļņa

62.

2VO

Rute Dolinčuka

63.

1VO

Maija Brokāne

64.

3MO

Dāvis Bēms

Pateicību saņem: Par aktīvu līdzdalību sporta pasākumu organizēšanā veicinot Ogres tehnikuma attīstību.

65.

3MT

Madis Tahtahunovs

66.

4EP

Arta Lūse

67.

4ID

Rigonda Grakoļska

68.

2MT

Helvijs Šulga

69.

2MT

Jānis Kristers Ločs

70.

1EP

Arturs Pastors

71.

1EP

Roberts Volants

Pateicību saņem: Par aktīvu līdzdalību valsts mēroga konkursos un ārpusstundu pasākumos veicinot Ogres tehnikuma attīstību.

72.

2MD

Nikola Patrīcija Ošeniece

73.

2MD

Viktorija Geida

74.

2MD

Liene Adele Astra

75.

4RD

Estere Terēze Valtere

76.

4VP

Rūdis Grundmanis

77.

1EP

Jānis Suvorovs

78.

2EP-1

Jana Tukiša

79.

2KL

Maija Ermansone

80.

 

4KL

 

Rasma Kuriņa

81.

 

4KL

Inuta Tropa

82.

 

4KL

Artūrs Lejiņš

83.

2VP

Annija Mieze

84.

3VP

Līga Trinska

85.

3RD

Kristiāna Vilcāne

86.

3MD

Valērija Lastoviča

87.

3DT

Nora Vecvanaga

88.

2MT

Andris Miezis

89.

2MT

Kārlis Gints Bernšteins

90.

4MT

Matīss Mūrnieks

91.

4MG

Ādams Larionovs

Pateicību saņem: Par aktīvu sabiedrisko darbu un Ogres tehnikuma pozitīva tēla veidošanu.

92.

2ET

Juris Gusevs

93.

2ET

Daniels Oborenko

94.

2DT

Mārcis Priževoits

95.

2DT

Mareks Veigurs

96.

1MT

Renārs Akmins,

97.

1MT

Toms Ābele

98.

1MT

Ruvīms Kiseļovs

99.

1MT

Roberts Krūmiņš

100.

1MD2

Ance Sirsone

101.

1MD2

Madara Tahtahunova

102.

1MD2

Krista Velta Purbērziņa

103.

1MD2

Matīss Mītnieks

104.

1MD2

Amina Vičavka

105.

1MD2

Lote Puiķe

106.

3GR

Sintijai Kažociņai

107.

3ET

Evija Ziedonei

108.

4GR

Inga Neilande

109.

2KL

Amanda Staņislauska

110.

4AD

Agrita Vore

111.

2MD

Matejs Jakovļevs

112.

1DT1

Daiga Kārkliņa

113.

1DT2

Nils Āboliņš

114.

1DT2

Edgars Oskars Zviedris

115.

1ET

Arvis Grīnbergs

116.

2VO

Roberta Noela Panova

117.

1ET

Verners Niks Krots

118.

2MG

Rūdolfs Rišē

119.

1MD1

Elizabete Luīze Ladiga Korobkova

120.

1ID

Sabīne Baltutīte

121.

3VO

Edgars Tilaks

122.

4RD

Ēvisa Sproģe

123.

2VO

Māris Jānis Freibergs Jurkons

124.

2VO

Alise Leitāne

125.

2VO

Artūrs Kļimočkins

126.

1ID

Nellija Gailīte