Grāmatvedis - Ogres tehnikums

Grāmatvedis

Grāmatvedis savas kompetences ietvaros veic uzņēmuma grāmatvedības darbu, kārto grāmatvedības uzskaiti un finanšu darījumus, sastāda un noformē grāmatvedības dokumentus, atbilstoši spēkā esošajam normatīvajam regulējumam patstāvīgi vai vadoša grāmatvedības speciālista uzraudzībā, izmantojot šajā procesā datorgrāmatvedības programmas.

 

Izglītības programma

Grāmatvedība

Iegūstamā kvalifikācija

Grāmatvedis

Programma akreditēta

Līdz 2021.gada 6. septembrim

Iepriekšējā izglītība

Pamatizglītība

Programmas īstenošanas forma

Klātiene, darba vidē balstītas mācības

Mācību ilgums

4 gadi

Iegūstamais izglītības dokuments

Diploms par profesionālo vidējo izglītību

Mācību programmas saturs

 

Vispārizglītojošie mācību priekšmeti

· Latviešu valoda

· Matemātika

· Pirmā svešvaloda

· Otrā svešvaloda

· Informātika

· Dabas zinības

· Ekonomika

· Latvijas un pasaules vēsture

 

Profesionālie mācību kursi

· Grāmatvedības pamati

· Skaidras naudas dokumentu apgrozība

· Bezskaidras naudas operācijas

· Dokumentu kontrole

· Ilgtermiņa ieguldījumu uzskaite

· Krājumu uzskaite

· Debitoru uzskaite

· Nākamo periodu izmaksu un uzkrāto ieņēmumu uzskaite

· Finanšu aizdevuma uzskaite

· Naudas līdzekļu uzskaite

· Pašu kapitāla uzskaite

· Kreditoru uzskaite

· Darba samaksa un atbilstošo nodokļu uzskaite

· Inventarizācija

· Ieņēmumu un izdevumu uzskaite

· Nodokļu deklarāciju un finanšu pārskatu sagatavošana

· Uzskaite vienkāršā ieraksta sistēmā

· Tiesiskā regulējuma piemērošana uzņēmējdarbībā

· Nodokļu režīma izvēle

· Sadarbība ar nerezidentiem

· Inovācijas profesionālajā darbībā finanšu uzskaites jomā

· Sabiedrības un cilvēka drošība

· Sociālās un pilsoniskās prasmes

· Valodas un kultūras izpratne un izpausmes

· Grāmatveža prakse

Profesionālās prasmes

 

· Veikt grāmatvedības uzskaiti, kontroli un analīzi

· Sastādīt nodokļu deklarācijas

· Sastādīt uzņēmuma bilanci

· Orientēties uzņēmējdarbības likumdošanā

· Izstrādāt biznesa projektu un vadīt to

· Strādāt ar Microsoft Office programmām

· Pielietot grāmatvedības datorprogrammas Tildes Jumis, Zalktis

· Sagatavot lietvedības dokumentus

· Izprast uzņēmuma darba organizāciju