Krājums - Ogres tehnikums

Krājums

Ogres tehnikuma bibliotēka veido krājumu atbilstoši tehnikuma izglītības programmu prasībām, kā arī bibliotēkas lietotāju daudzveidīgu interešu izkopšanai un pašizglītībai.

Bibliotēkas krājums ir universāls, tajā ietilpst mācību un nozaru literatūra, daiļliteratūra, uzziņu izdevumi, periodiskie izdevumi (Ogres tehnikuma bibliotēkas 2019.gada abonētie periodiskie izdevumi), metodiskā un uzziņu literatūra pedagogiem, audio, videomateriāli. Bibliotēkā pieejamo informācijas vienību kopskaits – 30499, tai skaitā 12079 mācību grāmatu eksemplāru.

Krājumā esošie informācijas resursi atspoguļoti Ogres reģiona bibliotēku elektroniskajā kopkatalogā https://ogre.biblioteka.lv, kurā atrodama bibliogrāfiskā informācija par Ogres Centrālās bibliotēkas, Ogres reģiona publisko bibliotēku, Ogres reģiona mācību iestāžu bibliotēku krājumos esošajiem dokumentiem.

Kopkatalogā reģistrēti visi Ogres tehnikuma bibliotēkas jaunieguvumi sākot no 2008. gada, kā arī reģistrēti tie iespieddarbi, kas bibliotēkas krājumā saņemti pirms bibliotēkas autorizācijas uzsākšanas.

 

Mācību literatūras pasūtīšana notiek pedagogam, aizpildot iespieddarba pasūtījuma veidlapu, kuru pārbauda Ogres tehnikuma bibliotekārs, saskaņo ar tiešo nodaļas vadītāju, galveno grāmatvedi un direktora vietnieci izglītības jomā.