IZGLĪTOJAMO INOVATĪVU UN INTERAKTĪVU PRASMJU ATTĪSTĪŠANA - Ogres tehnikums

IZGLĪTOJAMO INOVATĪVU UN INTERAKTĪVU PRASMJU ATTĪSTĪŠANA

Ar mērķi veicināt audzēkņu izaugsmi, nodrošināt jaunu un interesantu profesionālo prasmju apguvi 2010.gada 1.jūlijā uzsākām realizēt ESF projektu aktivitātē 1.2.1.1.3. „Atbalsts sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošanas kvalitātes uzlabošanai un īstenošanai” -„Izglītojamo inovatīvu un interaktīvu prasmju attīstīšana”.

Mērķa sasniegšanai projekta laikā paredzēts īstenot dažādas aktivitātes:

  • 6 jaunu mācību moduļu izstrāde (Serveru uzstādīšana un konfigurēšana; Informācijas tehnoloģiju izmantošana elektronikas procesu, signālapstrādes tehnoloģiju virtuālai izpētei; Karstā gaisa lodēšana un atlodēšana; Attēlu un video apstrādes iespējas; Web programmēšanas pamati; Finierēšana);
  • Mācību priekšmeta „Profesionālā svešvaloda” materiālu izstrāde IP „Elektronika”, „Datorsistēmas”, „Kokizstrādājumu izgatavošana”;
  • Elektronisku mācību materiālu izstrāde 37 mācību priekšmetos;
  • Mācību intelektuālo resursu iegāde/pavairošana (vispārizglītojošā un profesionālā mācību literatūra, profesionālā periodika, e-resursa letonika.lv abonēšana);
  • Papildus konsultatīvais mācību atbalsts 38 mācību priekšmetos, t.sk., fakultatīvi eksāmenu priekšmetos;
  • Izglītojamo profesionālo, sociālo un komunikatīvo prasmju attīstīšana, organizējot olimpiādes, radošos konkursus - profesiju konkursi skolas un valsts mērogā, kā arī profesionālas ievirzes seminārus:

Izglītības programmas "Elektronika" profesionālie konkursi 2012

Profesionālās ievirzes seminārs IT jomā - Mana nākotne

Profesionālās ievirzes seminārs elektronikas jomā (2)

Konkurss "Eiropas Savienība - kopējās mājas"

Profesionālās ievirzes seminārs IT jomā

Profesionālās ievirzes seminārs kokapstrādes jomā (2)

Galdnieku dienas 2012

Biznesa plānu konkurss

Profesionālās ievirzes seminārs elektronikas jomā

Izglītības programmas "Datorsistēmas" konkursi 2012

Konkurss „Erudīts”

Skatuves runas konkurss

Profesionālās ievirzes seminārs kokapstrādē

Konkurss „Galdnieks – mākslinieks”

Konkurss "Elektronika 2011"

Konkurss "Galdnieks - darbīgs un atraktīvs"

Izglītības programmas "Datorsistēmas" konkursi

Erudītu konkurss 2011

Konkurss "Galdnieks 2010"

Konkurss "Erudīts 2010"

Adaptācijas pasākumi 1.kursiem

  • Praktisko mācību un mācību prakšu īstenošana pie darba devēja;
  • E-mācību vides risinājumu ieviešana 27 mācību priekšmetos.

2012.gada 30. jūnijā ir noslēgusies projekta īstenošana.
2012.gada 27.jūnija projekta noslēguma konferencē projektā iesaistītais personāls un sadarbības partneri informēja klātesošos par darba rezultātiem, sniedza priekšlikums turpmākai darbībai ar mērķi veicināt profesionālās izglītības kvalitātes paaugstināšanu un prestiža celšanu.

 

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

                                              


Vienošanās Nr. 2010/0072/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/025